Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden dienstverlening van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, de onder die naam werkende advocaat, de heer mr. P.J.H. Vinke.
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perrels Haarlemmermeer Advocaten bv, gevestigd en kantoorhoudend te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer aan het adres De Fruittuinen 22 (2132 NZ).
De besloten vennootschap Perrels Haarlemmermeer Advocaten bv is bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister geregistreerd onder nummer: 34100727.
Cliënt: diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt kan Vinke Haarlemmermeer Advocatuur een schriftelijke opdracht door de cliënt verlangen en is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Vinke Haarlemmermeer Advocatuur toekomt.
Het kantoor: Vinke Haarlemmermeer Advocatuur en de aan Vinke Haarlemmermeer Advocatuur verbonden natuurlijke rechtspersonen, op basis van een management-, arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst, met inbegrip van de heer mr. P.J.H. Vinke.
Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten als hierna bedoeld – die Vinke Haarlemmermeer Advocatuur voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
Verschotten: de kosten die Vinke Haarlemmermeer Advocatuur in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter grootte van 6% van dit honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur aan mr. P.J.H. Vinke of aan werknemers verstrekken.

Artikel 3 Opdracht
3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Vinke Haarlemmermeer Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Vinke Haarlemmermeer Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door mr. P.J.H. Vinke.

3.2 Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Vinke Haarlemmermeer Advocatuur te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat Vinke Haarlemmermeer Advocatuur de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.

Artikel 4 Declaratie
4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

4.2 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.3 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

4.4 Klachten omtrent rekeningen dienen, op straffe van verval, binnen 12 maanden na declaratiedatum schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling van declaraties van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
Alleen betaling door overmaking op de ten name van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur gestelde bankrekening, tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
5.2 Indien Vinke Haarlemmermeer Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de daarmee gemoeide
buitengerechtelijke kosten, welke berekend worden overeenkomstig Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, ten laste van de cliënt.
5.3 Indien een declaratie ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan, kan het kantoor de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
Ook indien het gevraagde voorschot niet is voldaan, kan het kantoor de werkzaamheden opschorten.
Het kantoor is niet aansprakelijk voor de eventueel ten gevolge van de opschorting van de werkzaamheden bij de cliënt ontstane schade.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, tot een maximum van 0,5 miljoen euro, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

6.2 De in 6.1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet
voor opzet of grove schuld van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur en / of van haar ondergeschikten.

6.3 Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

6.4 Het kantoor is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij
AON gevestigd te Rotterdam.

Artikel 7 Elektronische communicatie
7.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kan door middel van elektronische middelen over en weer worden gecommuniceerd.

7.2 De cliënt en het kantoor zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één van de contracterende partijen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7.3 Partijen dienen al hetgeen redelijkerwijs van ieder verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

7.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 8 Derdengelden
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur houdt geen derdengeldenrekening aan. Vinke Haarlemmermeer Advocatuur ontvangt geen gelden t.b.v. de cliënt.

Artikel 9 Klachtenregeling
Het kantoor neem deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. De toepasselijkheid van deze regeling komt tot stand door ondertekening van de door kantoor aan cliënt te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen.

Artikel 10 Archivering
Nadat een opdracht is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige, van cliënt afkomstige, originele stukken aan de cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 10 jaar door het kantoor zal worden bewaard. Na ommekomst van deze termijn zal het dossier worden vernietigd.

Artikel 11 Externe vervangingsregeling Vinke Haarlemmermeer Advocatuur
Indien mr. P.J.H. Vinke zijn praktijd niet kan uitoefenen, zoals tijdens vakanties , ziekte, calamiteiten en dergelijke, treedt de externe vervangingsregeling in werking in die zin dat mr. M.M.C. Wingen de praktijk van mr. Vinke zal waarnemen.
Mr. Wingen is werkzaam onder de naam Wingen Advocatuur, gevestigd en kantoorhoudend te Heemstede aan het adres Kamplaan 20-A (2103GW).

Artikel 12 Beroepsorde
Mr. P.J.H. Vinke is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag.