Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden dienstverlening van VINKE HAARLEMMERMEER ADVOCATUUR.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vinke Haarlemmermeer Advocatuur, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, de onder die naam werkende advocaat, de heer Mr P.J.H. Vinke.

Cliënt: diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt kan de vennootschap een schriftelijke opdracht door de cliënt verlangen en is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de vennootschap toekomt.

Het kantoor: de vennootschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de aan de vennootschap op basis van een management-, arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst verbonden natuurlijke- en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.

Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) - exclusief kantoorkosten en verschotten als hierna bedoeld - die de vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

Verschotten: de kosten die de vennootschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter grootte van 6% van dit honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van de vennootschap aan deze vennootschap, aan de bestuurders of aan werknemers van de vennootschap vertrekken.

Artikel 3 Opdracht<
3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de vennootschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
3.2 Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan de vennootschap te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat de vennootschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.
3.3 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, verricht door de vennootschap en zijn haar bestuurders, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement.

Artikel 4 Declaratie
4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
4.2 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
De vennootschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
4.3 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
4.4 Klachten omtrent rekeningen dienen, op straffe van verval, binnen 12 maanden na declaratiedatum schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling van declaraties van de vennootschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de vennootschap gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
5.2 Indien de vennootschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de daarmee gemoeide buitengerechtelijke kosten, welke berekend worden overeenkomstig Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, ten laste van de cliënt.
5.3 Indien een declaratie ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan, kan het kantoor de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
Ook indien het gevraagde voorschot niet is voldaan, kan het kantoor de werkzaamheden opschorten. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de eventueel ten gevolge van de opschorting van de werkzaamheden bij de cliënt ontstane schade.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, tot een maximum van ½ miljoen Euro, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico. 6.2 De in 6.1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de vennootschap, en / of van haar leidinggevenden of ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten. 6.3 Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 6.4 Het kantoor is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Nationale Nederlanden NV gevestigd in Den Haag

Artikel 7 Elektronische communicatie
7.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kan door middel van elektronische middelen over en weer worden gecommuniceerd.
7.2 De cliënt en kantoor zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één van de contracterende partijen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of anderen voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
7.3 Partijen dienen al hetgeen redelijkerwijs van ieder verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
7.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 8 Derdengelden
Vinke Haarlemmermeer Advocatuur houdt geen derdengelden aan. Vinke Haarlemmermeer Advocatuur ontvangt geen gelden t.b.v. de cliënt. .

Artikel 9 Klachtenregeling
Het kantoor neem deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. De toepasselijkheid van deze regeling komt tot stand door ondertekening van de door kantoor aan cliënt te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen.

Artikel 10 Archivering
Nadat een opdracht is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige, van cliënt afkomstige, originele stukken aan de cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 10 jaar door het kantoor zal worden bewaard. Na ommekomst van deze termijn zal het dossier worden vernietigd.

Klachtenregeling
Kantoorklachtenregeling Vinke Haarlemmermeer Advocatuur.

Vinke Haarlemmermeer Advocatuur zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. De kantoorklachtenregeling geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie kunt u uw bezwaren eerst voorleggen aan mr. P.J.H. Vinke. Indien u niet tot een oplossing kan komen, kunt u uw bezwaren voorleggen aan mr. M. Wingen van Wingen Advocatuur (adres: Camplaan 20A, 2103 GW Heemstede, tel.nr. 023-5289662).
Uw bezwaren zullen conform de hierna beschreven interne kantoorklachtenregeling van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur worden behandeld.

Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer het kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Buy now
Call Now Button