Familierecht

Het Familierecht is een groot en omvangrijk rechtsgebied waar vele zaken onder vallen. Het vinden van oplossingen in het familierecht geschiedt niet altijd middels procederen. Vaak kan ook in goed overleg tot oplossingen worden gekomen. Onder dit rechtsgebied vallen in elk geval:

Adoptie
Het aannemen van een kind als wettig kind. Indien het in het belang van een kind is, kan de adoptie door de rechtbank worden uitgesproken.

Afstamming
Dit betreft de komaf van een persoon. Onder dit punt vallen zaken als de erkenning van een kind, de vernietiging van een erkenning, vervangende toestemming voor de erkenning en de ontkenning van het vaderschap.

Alimentatie
Onder alimentatie valt de bijdrage van een partner in het levensonderhoud van de ex-partner, maar ook de bijdrage van een niet-verzorgende ouder voor een kind en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie jong-meerderjarigen.

Beëindiging geregistreerd partnerschap
Indien er kinderen zijn, dient een verzoek tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank te worden ingediend. Er dient dan ook een ouderschapsplan te worden opgesteld.
Is er geen sprake van kinderen dan kunnen de gevolgen van een op handen zijnde beëindiging van het geregistreerd partnerschap worden opgenomen in een convenant dat dan vervolgens wordt ingediend bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Boedelscheiding
De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, de verdeling van eenvoudige gemeenschappen bij niet-gehuwden, dan wel de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden na echtscheiding of na ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Echtscheiding en voorlopige voorzieningen
De ontbinding van het huwelijk door een rechterlijke uitspraak en de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar u destijds bent gehuwd, dan wel de gemeente Den Haag, indien het huwelijk in het buitenland is voltrokken.

Huwelijkse voorwaarden
De huwelijkse voorwaarden regelen de vermogensrechtelijke consequenties van het huwelijk. Bij echtscheiding dienen de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld te worden. Ook als u vragen heeft over de inhoud en de uitleg van huwelijkse voorwaarden kunt u bij Vinke Haarlemmermeer Advocatuur terecht.

Gezag en Voogdij
Gezag betreft de zeggenschap over een minderjarig kind. De zeggenschap ligt doorgaans bij de ouders, maar kan ook bij een niet-ouder liggen of een instantie zoals Bureau Jeugdzorg, het Leger des Heils of de William Schrikkerstichting.

Omgang
Een omgang en/of contactregeling tussen een minderjarig kind en de andere ouder of een verzorger dan wel het contact en de omgang tussen grootouders en een kleinkind.

Ouderschap
Niet alleen voor biologische ouders geldt deze term. Inmiddels is namelijk de Wet op het Lesbisch Ouderschap in werking getreden. Hierdoor kan de vrouwelijke partner, de mee-moeder, de juridisch ouder worden van een kind van haar partner. Er hoeft geen adoptie-procedure meer gevoerd te worden, zoals voorheen. Door de invoering van deze Wet hebben lesbische ouders dezelfde rechten gekregen als hetero-gezinnen.

Ouderschapsplan
Ouders met gezamenlijk gezag zijn verplicht om zich na de beëindiging van hun relatie in te spannen om afspraken met betrekking tot hun kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Daarbij moet worden gedacht aan een zorg-/contactregeling, een hoofdverblijf van de kinderen, een informatie- en consultatieregeling en een verdeling van de kosten van de kinderen.

Zorg- en contactregelingen
Een contactregeling tussen een minderjarig kind en een niet-verzorgende ouder met ouderlijk gezag.